HOTLINE : 084-761-6464
 

สถานที่ท่องเที่ยว


          แก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
และอำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มี พื้นที่มากที่สุดใน ประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดม
สมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำ ของแม่น้ำเพชรบุรีีและแม่น้ำปราณบุรีและมีลักษณะ เด่นทางธรรมชาติที่สำคัญ หลายแห่ง 
เช่น ทะเลสาบ น้ำตกถ้ำ หน้าผาที่สวยงามมีเนื้อที่ ประมาณ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 ตารางกิโลเมตร 
สถานทีท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่ ดูนก ดูสัตว์ป่า ดูผีเสื้อ เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่บ้านกร่าง ชมทะเลหมอกเขา
พะเนินทุ่ง เดินป่าศึกษาธรรมชาติน้ำตกทอทิพย์ เป็นต้น

 

          เขื่อนแก่งกระจาน

อ่างเก็บน้ำ แก่งกระจาน มีเนื้อที่ประมาณ 46.5 ตารางกิโลเมตร เกิด จากการสร้างเขื่อนดินปิด 3 ช่องทางระหว่าง หุบเขา ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมแก่งน้ำเดิมเป็น พื้นน้ำอาณา เขตกว้างขวางจากยอดเขาเนินเขา หลากเป็นเกาะโผล่พ้นน้ำถึง 30-40 เกาะก่อให้้ เกิดทิวทัศน์งดงามยิ่งเหมาะสำหรับการนั่งเรือชม ทัศนียภาพ และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นเทือกเขาตะนาวศรี

 

  

Photo Gallery
 

Feel Harmony Resort